Author: Allan Jardin

Kung Fu Black Belt | Certified Instructor in Jeet Kune Do & Filipino Martial Arts | Purple Belt In Relson Gracie Jiu Jitsu | www.AllanJardin.com